humanlotsen_logotyp02.png

Läs mer

Koordinator och multidiciplinära team för helhetssyn och underbyggda vägval

Specialisteamet leds av en utbildad och erfaren koordinator som samordnar hela rehabprocessen kring medarbetaren som slipper bollas runt mellan olika aktörer.

Läs mer..

 

Multidisciplinära team

Koordinatorn är bron mellan beställaren, individen och teamets medlemmar.

Läs mer..

A6_1.jpg

HumanLotsen-metoden

HumanLotsens unika arbetssätt kännetecknas av ett nära och öppet samarbete och dialog

med såväl medarbetaren själv, arbetsgivare som facklig representant. Arbetssättet bidrar

till nya insikter, kunskaper som leder till framgångsrika och värdiga rehabiliterings-processer kring medarbetare. Individen får

ett sammanhållet stöd av koordinatorn

under hela utredningen. Koordinatorn verkar även aktivt för att alla inblandade aktörer får en samsyn runt individen och drar åt samma håll.

Koordinatorn kan förmedla adekvat och fördjupad information och förståelse för individens situation till samtliga inblandade. Individen myndigförklaras genom att vara

totalt delaktig.

Koordinatorsrollen innebär en neutral roll

vilket gör det lättare att få en trygg och djup kontakt med personen