humanlotsen_logotyp02.png

FÖRSÄKRINGSMEDICINSKA

UTREDNINGAR

Neuropsykiatrisk utredning

I denna tjänst samarbetar Humanlotsens koordinator och psykiater.

Koordinatorn har ett inledande möte med arbetsgivaren, medarbetaren

och en facklig representant. I förarbetet ingår inhämtning av journaler

och andra uppgifter av värde, exempelvis statistik över sjukfrånvaro

samt genomförda insatser av arbetsgivaren. Koordinatorn håller

sedan tre individsamtal med medarbetaren i syfte att skapa sig

en helhetsbild av dennes livs- och arbetssituation. Slutsatserna

presenteras i en skriftlig rapport samt under ett avslutande möte

med alla inblandade parter.

Psykiatrikerns ansvarsområde och utredningens syfte är att:

1. Utreda och eventuellt befästa en psykiatrisk diagnos och ge en prognos.

2. Konstatera eventuella medicinska påverkningar på arbetsförmågan

 i form av olika svårigheter/nedsättningar.

3. Föreslå lämplig medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering och medicinering.

4. I samråd med ansvarig koordinator föreslå i vilken anpassad verksamhet som

    individen skulle kunna fungera optimalt. Psykiatrikern ger en skriftlig rapport

    till arbetsgivaren.

FMU/Grund

En försäkringsmedicinsk utredning (FMU) är

ett sakligt medicinskt

underlag som Försäkringskassan

behöver för att kunna

fatta beslut angående en

persons arbetsförmåga.

Läs mer..

ARU

Arbetslivsinriktad utredning

Läs mer..

Arbetspsykologisk utredning

Ger svar på frågor om det föreligger någon form av neuropsykologisk funktionsbegränsning eller psykisk ohälsa som har betydelse för arbetsförmågen.

Läs mer..

Enklare arbetsförmågebedömning

Rehabiliteringskonsult

/koordinator besöker arbetsplatsen och intervjuar chef, anställd samt facklig representant kring kraven i befattningen.

s mer..

Psykiatriska utredningar

Vi genomför utredningar angående bland annat adhd, Asperbergs sjukdom och autism.

Läs mer..