humanlotsen_logotyp02.png

BEHANDLINGAR

Vad kännetecknar KBT?

Kognitiv Beteende Terapi baserar sig på ett vetenskapligt synsätt.

Tekniker och metoder prövas i kontrollerande och jämförande studier.

Behandlingarna är oftast kortvariga (15-20 sessioner) men kan också

pågå mycket längre beroende på problemens karaktär och komplexitet.

Varje session varar upp till en timme men kan variera utifrån det specifika

område som bearbetas (exponeringar kan vara upp till en hel dag).

Behandlingsarbetet bedrivs ofta på terapeutens mottagning men lika gärna

på annan plats där problemen tydligast uppstår, i patientens hem, på en

restaurang eller i en folksamling.I KBT betonas samarbete. Både terapeut

och patient förväntas vara aktiva, i synnerhet förväntas patienten att genomföra

omfattande hemuppgifter mellan sessionerna. Behandlingsarbetet baserar

sig på en beteendeanalys. I den samlar terapeuten in all relevant information

och analyserar patientens problem, hur de uppstått och vad som vidmakthåller

dem. Tydliga och konkreta behandlingsmål formuleras för varje patient.

Arbetet utvärderas efter behandlingens avslutning med hjälp av olika

skattningar och genom att patient och terapeut gemensamt stämmer av

resultat mot de planerade målsättningarna.

För vem fungerar KBT?

KBT har, på vetenskapliga grunder visat sig fungera för de flesta psykiska problem.

Exempel:

Generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, social fobi, tvångssyndrom,

Depression, sömnstörningar, kronisk smärta, huvudvärk, stressrelaterade problem.

Helena Hedin

Socionom/KBT-steg 1-terapeut/taktil massör

Taktil Massage

Taktil (beröring på huden) massage är en erkänd komplementär metod som används inom rehabilitering, omvårdnad och friskvård.

Läs mer..

FMU/Grund

En försäkringsmedicinsk utredning (FMU) är

ett sakligt medicinskt

underlag som Försäkringskassan

behöver för att kunna

fatta beslut angående en

persons arbetsförmåga.

Läs mer..

Neuropsykiatrisk utredning

I denna tjänst samarbetar Humanlotsens koordinator och psykiater.

Läs mer..

ARU

Arbetslivsinriktad utredning.

Läs mer..

Arbetspsykologisk utredning

Ger svar på frågor om det föreligger någon form av neuropsykologisk funktionsbegränsning eller psykisk ohälsa som har betydelse för arbetsförmågen.

Läs mer..

Enklare arbetsförmågebedömning

Rehabiliteringskonsult

/koordinator besöker arbetsplatsen och intervjuar chef, anställd samt facklig representant kring kraven i befattningen.

Läs mer..

Psykiatriska utredningar

Vi genomför utredningar angående bland annat adhd, Asperbergs sjukdom och autism.

s mer..